خوشم اومد 14 تعداد نمایش 1707 1397-09-21

تاثير عزت نفس در زندگي فردي

عزت نفس در افراد به شکل‌های متفاوتی دیده می‌شود و می‌توان آن را در حالت چهره، رفتار، صحبت و حرکت شخص مشاهده کرد‌. برخورد باز و گشوده با انتقادها، و راحتی در پذیرش اشتباهات، نمونه‌هایی از شکل عزت‌نفس است. به عبارت دیگر طرز‌کلام و حرکات فرد از کیفیت راحتی برخوردار است و او نشان می‌دهد که در جنگ با خویشتن نیست و با دیگران نیز جنگی ندارد‌. دروغ‌، ریاکاری و پنهان‌کاری در افراد دارای عزت‌نفس سالم وجود ندارد‌.


زندگي روانشناس