خوشم اومد 11 تعداد نمایش 456 1397-09-21

تغییرات میکروب های دستگاه گوارش در مهاجران

میکروبیوم دستگاه گوارش در کشورهای مختلف و تاثیر مهاجرت روی جمعیت میکروبی دستگاه گوارش


مهاجرت میکروبهای_گوارشی