خوشم اومد 13 تعداد نمایش 1599 1397-10-05

تاثير تئوري انتخاب در شاد بودن

چند اصل بدیهی در ‌تئوری ‌انتخاب - تنها کسی که ‌رفتارش را می‌توانیم ‌کنترل کنیم خود ما هستیم. - تنها چیزی که می‌توانیم به فرد دیگری بدهیم ‌اطلاعات است. - تمام مشکلات دامنه‌دار و پایدار روانشناختی از ‌مشکلات ‌ارتباطی نشأت می‌گیرد. - وجود این ‌رابطۀ مشکل‌دار، همواره بخشی از زندگی کنونی ماست. - آنچه در ‌گذشته بر ما رفته است، بر شرایط کنونی ما اثری شگرف و غیرقابل‌انکار دارد. اما ما می‌توانیم نیازهای بنیادین خود را بطور مناسبی ارضاء نموده و برای ارضای آنها در آینده طرح و برنامه‌ریزی انجام دهیم. - هریک از ما یک جهان کیفی ( ‌دنیای ‌مطلوب ) خاص خود را در ذهن خویش دارد. تمام آنچه از ما سرمی‌زند فقط یک ‌رفتار است. - تمام ‌رفتارهای ما از یک کلیت برخوردار است که از ‌چهار ‌مؤلفه تشکیل شده است شامل: ‌فکر، ‌احساس، ‌فیزیولوژی و ‌عمل


شادي شاد زيستن روانشناس