خوشم اومد 14 تعداد نمایش 1697 1397-10-11

باورهای غلط در ازدواج

برخی بر این باورند که نظام هستی آن چنان برنامه ریزی و تنظیم شده است که برای هر فردی یک نفر و فقط یک نفر به عنوان جفت مناسبش ساخته و یا بایستی منتظر شد تا تقدیر و سرنوشت آن فرشته گمشده ( یا سوارکار با اسب سفید) را طی یک حادثه اتفاقی در برابر او ظاهر کند و یا اینکه افراد متعددی را امتحان کند تا این که نیمه گمشده اش را پیدا کند. گروه اول تلاشی برای پیدا کردن همسر و ایجاد رابطه نخواهند کرد ( مگر بسیار سطحی) و گروه دوم از یک رابطه به رابطه ای دیگر می روند تا شاید گمشده خود را بیابند. باز هم بر همین اساس برخی معتقدند که در صورت از دست دادن معشوقشان دیگر نبایستی رابطه ی جدیدی را آغاز کنند. در حالی که واقعیت امر این است که برای هر فرد بالقوه جفت و همسرهای متعددی وجود دارد و تنها قانون حاکم بر نظام هستی این است که افراد با عقل و منطق و تلاش، همسر مناسبخود را پیدا کنند و اگر هم اشتباهی کردند مسؤلیت خود را پذیرفته و در جبران و اصلاح آن بکوشند.


ازدواج باورهای غلط در ازدواج کلینیک جایروس روانشناس