خوشم اومد 10 تعداد نمایش 1967 1397-11-17

راهكارهايي براي داشتن خواب بهتر

اگر نميتوانيم بخوابيم چه بايد كرد؟ نكته مهم در درمان بيخوابي اينست كه بدانيم وقت دقيق خواب ما چه زماني است. پس اگر در زمان نامناسب به رختخواب رفته ايد بايد صبر كنيد تا زمان خواب شما فرا برسد. ريتم شبانه روزي بدن انسان توسط ساعت بيولوژيك بدن و عوامل محيطي مانند نور، صدا و ... كنترل ميشود.


خواب بيخوابي درمان بيخوابي