خوشم اومد 8 تعداد نمایش 1405 1397-11-23

روش عملكرد تحريك الكتريكى مغز(tDCS)

تحریک الکتریکی فرا جمجه ای (tDCS) چيست؟ ما در استفاده از tDCS يك جريان الكتريكى خيلى ضعيف را توسط دو الكترود كه روى پوست سر قرار ميگيرد وارد قشر مغز ميكنيم و در واقع با تحريك يا سركوب نواحى خاصى از مغز ميخواهيم نتايج درمانى مختلفى را بدست آوريم.