خوشم اومد 6 تعداد نمایش 1385 1397-11-24

حس افراد حين تحريك الكتريكى مغز

وقتى روش تحريك الكتريكى مغز استفاده ميشود چه حسى خواهيم داشت؟ برخى افراد نگرانند كه حس دردناكى داشته باشند و يا حس بدى را احساس كنند و شايد باعث شود كه جلسات درمانى شان به تعويق بيفتد، در مورد اين حس چه ميدانيد؟ كه حين جلسه و بين جلسات چه حسى خواهيد داشت؟