خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1801 1397-11-27

چگونگى برقرارى ارتباط در كودكان

يكى از جنبه هاى مهم زندگى كودكان رشد اجتماعى آنها مى باشد. امروزه بسيارى از والدين نگران كم رويى و يا خجالتى بودن فرزندانشان هستند. كودكان در ارتباط با ديگران زندگى كردن و ايجاد ارتباط را مى آموزند. در كودكان كم رو مشكل اصلى نياموختن مهارت ارتباط مى باشد كه ميبايست به كودك آموزش داده شود.


ارتباط