خوشم اومد 10 تعداد نمایش 1515 1397-12-01

بررسى اختلال يادگيرى در كودكان

با شروع سن مدرسه رفتن كودكان، يكى از دغدغه هاى والدين يعنى يادگيرى خواندن و نوشتن كودكان آغاز ميشود. اين پروسه يادگيرى قبل از مدرسه رفتن كودكان آغاز شده است ولى شروع رسمى آن با رفتن به مدرسه مى باشد. در برخى از كودكان اين پروسه يادگيرى به خوبى انجام نمى شود و ممكن است به دليل اختلال يادگيرى باشد كه اختلالى شايع در دوران يادگيرى كودكان است.


يادگيرى انواع اختلال يادگيرى اختلال يادگيرى