خوشم اومد 10 تعداد نمایش 1639 1397-12-07

تعداد جلسات درمانى با روش تحريك الكتريكى مغز

ميزان تحريك الكتريكى مغز بستگى به پروتكل درمانى كه پزشك براى بيمار در نظر ميگيرد دارد ولى معمولا ده جلسه درمانى درنظر گرفته ميشود و تعداد جلسات بسته به نياز بيمار ميتواند روزانه و يا يك روز در ميان در بازه زمانى ١٠ تا ٣٠ دقيقه باشد.


روانشناس