خوشم اومد 11 تعداد نمایش 1467 1397-12-13

چگونگى اصلاح لهجه

يكى از حوزه هاى كارى گفتار درمانگرها اصلاح لهجه افراد ميباشد. داشتن لهجه هيچ اختلال و يا مشكلى محسوب نميشود ولى در برخى موارد فرد به علت داشتن لهجه نميتواند ارتباط موثرى در محيط كارى داشته باشد و نميتواند اثرگذار باشد و باعث ايجاد بعضى قضاوت ها ميشود و يا در برخى مكالمات به علت لهجه غليظ فرد، افراد نمى توانند منظور فرد را به خوبى درك كنند.