خوشم اومد 6 تعداد نمایش 1710 1397-12-16

اهميت بازى والدين با كودكان

يكى از عواملى كه باعث افزايش تعامل بين والدين و كودكان ميشود وقت گذراندن با كودك است و مهم ترين راه بازى كردن با كودك است. بازى كردن با كودك باعث خوشحالى كودكان ميشود و به بهبود رابطه والدين و كودكان كمك ميكند. با بازى كردن با كودك ميتوان مطالب بسيار زيادى را به كودك آموزش داد و كودك نكاتى را مى آموزد كه در زندگى آينده او بسيار كاربرد خواهد داشت.


سمانه بهزادپور