خوشم اومد 12 تعداد نمایش 11869 1397-12-16

وابستگى هاى اعتيادآور

اگر فردى در مصرف الكل، مواد مخدر، كافئين، تنباكو، مواد محرك، مواد توهم زا، آرام بخش، ضد اضطراب ها و داروهاى خواب آور زياده روى كند دچار اعتياد و وابستگى به اين مواد شده است. حتى وابستگى به مواد استنشاقى نيز مى تواند جزئى از اعتياد محسوب شود. برخى از رفتارهاى اعتيادگونه مانند قمار و سكس نيز جزئى از اعتياد محسوب ميشوند.


وابستگى معتاد نشانه هاى اعتياد