خوشم اومد 6 تعداد نمایش 1325 1397-12-21

بايد و نبايدهاى قضاوت كردن

ناخودآگاه و ذهن هر يك از ما براى تكامل و تربيت خود نياز به قضاوت كردن دارد. در مبحث قضاوت كردن اين نكته كه در چه مواقعى بايد قضاوت كرد و در چه مواقعى نبايد موضوع بسيار مهمى ميباشد. در مواردى كه در حيطه قدرت و اختيار ما مى باشد قضاوت كردن هيچ اشكالى ندارد.