خوشم اومد 2 تعداد نمایش 91 1397-12-21 تاریخ انتشار:

بايد و نبايدهاى قضاوت كردن

ناخودآگاه و ذهن هر يك از ما براى تكامل و تربيت خود نياز به قضاوت كردن دارد. در مبحث قضاوت كردن اين نكته كه در چه مواقعى بايد قضاوت كرد و در چه مواقعى نبايد موضوع بسيار مهمى ميباشد. در مواردى كه در حيطه قدرت و اختيار ما مى باشد قضاوت كردن هيچ اشكالى ندارد.