خوشم اومد 12 تعداد نمایش 1636 1397-12-21

همدلى زوجين در زندگى زناشويى

يكى از موضوعات مهم و بسيار تاثيرگذار در رابطه زوجين همدلى است. از جمله مشكلاتى كه بسيارى از زوجين درگير آن هستند اين موضوع است كه همسر و يا شريك زندگى شان آنها را درك نميكند. در مبحث همدلى، زوجين بايد بياموزند كه چگونه ميتوان در تعامل و رابطه خود را به جاى طرف مقابل خود بگذارند اين امر نسبى است چون افراد با يكديگر از نظر شخصيت، اهداف و علائق تفاوت دارند. همدلى اين نيست كه هر چه شريك تان در زندگى ميگويد انجام دهيد بلكه همدلى يعنى احساسات شريك تان را به خوبى درك كنيد.


رابطه رابطه زوجين