خوشم اومد 8 تعداد نمایش 1511 1398-01-03

روانشناسى عشق

احتمالاً هر فردى در برهه اى از زندگى فردى خويش عشق را تجربه كرده است. از نظر استرنبرگ عشق سه جز دارد و از ديدگاه وى عشقى كامل است كه اين سه جز را همزمان دارا باشد. اين اجزا عبارتند از : ١- صميميت: افراد داراى همدلى باشند. ٢- شور و شوق: از لحاظ جسمى و شهوانى براى يكديگر جاذبه داشته باشند، جزء بسيار مهم در مبحث عشق است. ٣- تعهد: فرد آگاهانه تصميم ميگيرد كه يك شريك زندگى داشته باشد.


روانشناسى روانشناسى عشق عشق در زندگى