خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1464 1398-01-07

چگونگى رابطه بهتر داشتن با خويشتن

براى آن كه اقتدار بيشترى داشته باشيم و رابطه بهترى با خودمان داشته باشيم بايد به نكات زير توجه كنيم: ١- بايد افراد و يا مكان هايى را داشته باشيم كه به آنها حس تعلق داشته باشيم ٢- داشتن رابطه صميمى با خانواده ٣- تماميت و كمال يعنى بر حرف هايى كه ميزنيم ثابت قدم باشيم.


رابطه رابطه بهتر خويشتن رابطه بهتر با خويشتن