خوشم اومد 9 تعداد نمایش 1495 1398-01-10

ويژگى هاى انسان هاى قدرتمند و ضعيف

افراد را ميتوان به دو دسته قدرتمند و ضعيف طبقه بندى كرد. افراد قدرتمند در زندگى فردى خود توانايى ابراز وجود و ابراز عشق را دارا هستند. اين دسته افراد احساسات خود را به راحتى بيان ميكنند و حرف هاى ناگفته كمى دارند. افراد ضعيف نيازهاى درونى خويش را نمى شناسند، خواسته هاى خود را نميدانند و در ابراز احساسات ناتوان هستند.


انسان قدرتمند روانشناسى