خوشم اومد 11 تعداد نمایش 1527 1398-01-12

راهكارهايى براى مهار نشخوار فكرى

در بسيارى از مواقع افرادى به مشاور مراجعه ميكنند كه با مشكل زندگى در گذشته روبه رو هستند. اولين شرطى كه به فرد كمك ميكند تا بتواند از گذشته عبور كند اين است كه راه و روش هاى جديدى را در زندگى اتخاذ كنيم. همواره اين نكته را بايد بخاطر داشته باشيم كه اگر نتايج دلخواه ما در زندگى بدست نمى آيد به اين علت است كه مدام يك روش ثابت را تكرار ميكنيم.


زندگى گذشته زندگى در گذشته نشخوار