خوشم اومد 6 تعداد نمایش 1471 1398-01-26

اختلال دو قطبى از چه عواملى ناشى ميشود؟

افرادى كه مستعد اختلال دوقطبى هستند و يا نوسانات خلق را تجربه مى كنند يك سرى عوامل مى تواند بروز اين اختلالات را در آنها تسهيل كند. عوامل محيطى يكى از اين عوامل است يعنى افرادى كه از دست دادن شغلى و يا عشقى را تجربه مى كنند در چرخه زيستى خود دچار اختلال مى شوند. عامل ديگر جسمانى است كه فرد ممكن است از نظر كاركرد غدد دچار اختلال باشد.