خوشم اومد 5 تعداد نمایش 1367 1398-02-01

تغاوت عصبانيت با پرخاشگرى چيست؟

عصبانيت حسى درونى است كه هر فردى آن را تجربه ميكند و در مواقعى كه اتفاقى برخلاف ميل فردى است بروز ميكند. اما اگر اين عصبانيت با يك واكنش بيرونى همراه باشد آن را پرخاشگرى مى ناميم. در بچه ها و نوجوانان ميتوان اين پرخاشگرى را ديد. در رابطه با پرخاشگرى بايد چند نكته را مدنظر قرار داد: ١- شدت پرخاشگرى چقدر است ٢- مدت زمان پرخاشگرى مى باشد كه نكته بسيار مهمى است.


خشم پرخاشگرى نشانه هاى پرخاشگرى