خوشم اومد 9 تعداد نمایش 1555 1398-02-01

صحبت کردن بدون حنجره - مترجم : دکتر راضیه رضوانی گفتاردرمانگر

مواقعی وجود دارد که گذاشتن حنجره الکتریکی روی گردن امکان پذیر نیست. مخصوصا بعد از جراحی بهبودی زخم تازه جراحی شده است که نباید. ابزاری مقابل گردن قرار بدهید. سطح پوست در معرض آسیب هست اگر یک زخم باز و یا موردی که نباید. ابزاری به طور مستقیم روی گردن قرار گیرد . . در این شرایط آداپتورهای دهان مناسب هست. یک وضعیت دیگر زمانی است که بیش از حد بافت گردن فیبری متراکم باشد. غیرممکن است که واقعا به صدای کافی ارتعاش در گلو برسیم. کافی است. گفتار را یاد بگیرید. در مواردی که شما همیشه می‌خواهید. از آداپتور دهان استفاده کنید که می‌خواهم. ابتدا آداپتور دهان را نشان دهم سپس من قصد دارم.

شما با استفاده از این وسیله صحبت کنید. اساسا یک نی در دهان شما هست بنابراین با تولید گفتار شما تداخل دارد واضحه که در این جا باید. سرعت گفتار را کم کنید و بیشتر از پوسچر دهان باز استفاده کنید وقتی که شما صحبت می‌کنید و نمی‌خواهید. آداپتور را خیلی زود قطع کنید. آن را عقب نگه دارید می‌توانید. مقداری بیشتر رزونانس کنید . . نیازی نیست. قرار بدهید. آن را به طور مستقیم روی هر سطحی که ممکن است. تونی داشته باشد وقتی می‌خواهید. آن تون را رزونانس ( تشدید صدا ) کنید. به سادگی آن را بیرون از بخش اصلی زبان نگه دارید جایی که بیشتر تولید‌های گفتار شما اتفاق می‌افتد.

خوب من قصد دارم. شما امتحان کنید. من می‌خواهم. همین کار را روی گردن شما انجام دهم . . تفاوت را بشنوید. دهان را باز کنید. …خیلی خوب . . دکتر راضیه رضوانی


لارنجکتومی- آداپتور دهان- صحبت کردن بدون حنجره - دکتر راضیه رضوانی- گفتاردرمانی