خوشم اومد 59 تعداد نمایش 2610 1397-05-07

آیا ماریجوانا اعتیاد آور است؟

مردم معمولی می گویند که ماری جوانا اعتیاد آور نیست. آیا درست هست؟ لاکی اینجاست که بحث کند که چگونه این باور ممکن است اسطوره باشد!


marijuana ماری جوانا is marijuana addictive ماری جوانا اعتیاد آور است addictive اعتیاد آور addic