خوشم اومد 8 تعداد نمایش 1483 1398-02-26

خروپف چيست و آيا درمان دارد؟

خروپف معمولاً درمان دارد و معمولاً با روش هاى غير دارويى درمان ميشود. در اغلب موارد در خروپف هاى شديد روش هاى غير دارويى موثرتر مى باشند ولى انتخاب درمان در هر فرد متفاوت است و به راه هوايى شخص بستگى دارد و اينكه آن شخص چند ساله است و بايد ببينيم راه هوايى حلق و بينى فرد چگونه است و وضعيت جسمانى فرد را بررسى كنيم و همچنين بايد شدت خروپف فرد را بررسى كنيم.


خروپف علت خروپف درمان خروپف