خوشم اومد 6 تعداد نمایش 898 1398-07-10

کارسینوم لوبولار یا سرطان لوبولی

کارسینوم لوبولار تهاجمی یا سرطان لوبولی مهاجم نوعی سرطان سینه است که در غدد تولید شیر (لوب یا لوبول ها) پستان شکل می گیرند. کارسینوم لوبولار تهاجمی بخش کوچکی از همه سرطان های پستان را تشکیل می دهد. شایع ترین نوع سرطان پستان در مجاری سینه شکل می گیرد که به آن "کارسینوم داکتال مهاجم یا سرطان مجاری تولید شیر" می گویند.


کارسینوم لوبولار سرطان لوبولی سرطان لوبولار