خوشم اومد 6 تعداد نمایش 929 1398-09-10

یک بلع طبیعی چگونه است؟

بلع- نحوه بلع مواد غذایی در بدن

گفتاردرمانی . . بلع در دو مرحله رخ می‌دهد. دهانی حلقی , و حلقی مروی در شروع بلع یک بولوس غذا ( غذای جویده ) به صورت ارادی توسط زبان به بالا درمقابل سقف دهان و به سمت عقب به سمت حلق فشرده می‌شود. در پاسخ به فعال شدن گیرنده‌های فشارحلقی در مرکز بلع در بصل النخاع شروع به رفلکس می‌کند. تا از ورود مواد غذایی به مسیرتنفسی جلوگیری کند. زبان کوچک منقبض می‌شود تا مسیر بینی را از حلق مسدود کند . . عضلات حنجره منقبض تا گلوت را در بالای نای بواسطه ضخیم کردن چین‌های صوتی ببندد . . اپی گلوت , گلوت را به پایین بالا می‌چرخاند. با همه مسیرهای هوایی بسته شده.

تنفس موقتا مسدود شده. به موازات اینکه اسفنکتر مری فوقانی ریلکس می‌شودانقباضات حلقی بولوس را در مری به دام می‌اندازد. مرحله حلقی- دهانی انجام شده و تنفس در مرحله مری از سر گرفته می‌شود. یک موج اولیه حرکات دودی بواسطه مرکز بلع آغاز شده. بولوس را در مری هل می‌دهد همانطور که بولوس در مری پایین می‌رود. اسفنکتر پایین مری ریلکس شده و اجازه ورود غذا به معده را می‌دهد. اگربولوس چسبنده و منسجم باشد. امواج ثانویه دودی مری بواسطه شبکه داخلی تحریک شده. پایان این انقباض کاملاً واضح است. لومن مری پاک شود تا بلع اتمام یابد. دکتر راضیه رضوانی گفتاردرمانگر جایروس


Swallowing بلع